Financiën & beloningen

Stichting Jord is gestart per 1 januari 2021

De Stichting publiceert jaarlijks een verslag over het afgelopen jaar, waarin gerapporteerd wordt over de uitgeoefende activiteiten. Een overzicht van onze publicaties, waaronder ons digitale jaarverslag, komen op deze pagina te staan. De jaarrekening zal ook op deze pagina worden gepubliceerd.

ANBI
Sinds juni 2021 heeft Stichting Jord officieel een ANBI-status. ANBI/RSIN nummer: 861848512.

Anbi

Schenken
De Geefwet maakt sinds 2012 een schenking aan een culturele ANBI fiscaal aantrekkelijker: giften zijn voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is het verplicht voor een ANBI om een aantal gegevens te publiceren op de website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar de betreffende gegevens staan.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Jord
Fiscaal nummer: 86 18 48 512
Adres: IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn
Telefoonnummer: 030-2020090
E-mailadres: info@jord.nl
Website: www.jord.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Jord bestaat uit drie leden afkomstig uit zakelijke kringen in Nederland. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De samenstelling van het bestuur vindt u hier. De bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beloningsbeleid
De toekomstige directeur en huidige medewerkers, alsmede de aandachtschenkers zijn in loondienst en hebben een arbeidscontract. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld bij reglement. Het jaarsalaris van de beoogd directeur zal binnen het maximum volgens de VFI-beloningsregeling blijven. Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem dat voor alle medewerkers geldt.

Nalaten en schenken
U kunt direct bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Jord door middel van schenkingen en nalatenschappen. Deze gelden worden gebruikt om de Stichting in staat te stellen haar beleid uit te voeren en komen daarmee direct ten goede aan de activiteiten van de Stichting. Neemt u voor meer informatie over fiscaal voordelig schenken contact op met ons of raadpleeg uw notaris. U kunt altijd een gift overmaken op rekening NL39 TRIO 0320 1316 37  t.n.v. Stichting Jord.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op de website van de Belastingdienst.